PRIVACY VERKLARING

IJsfestijn Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoeker(s)

SnelStart als verwerker

Bij de verwerking van de hierboven bedoelde persoonsgegevens maken wij gebruik van SnelStart en moeten wij ons houden aan de verplichtingen die de AVG oplegt.

Voor wat betreft de administratiegegevens die wij in onze online administratie vastleggen, dient SnelStart te worden aangemerkt als verwerker en IJsfestijn Steenbergen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker volgens, in overeenstemming met de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. SnelStart heeft ervoor gekozen deze zogenaamde verwerkersovereenkomst op te nemen in een bijlage bij de Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van hun online diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, is IJsfestijn Steenbergen ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die SnelStart is aangaan met IJsfestijn Steenbergen voor online diensten vindt u in de Bijlage Verwerkersovereenkomst.

IJsfestijn Steenbergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u altijd contact met IJsfestijn Steenbergen opnemen.

 

BEWAARTERMIJN

IJsfestijn Steenbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

COOKIES

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van IJsfestijn Steenbergen gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website (voor het maken van analyses voor onderzoek en voor veiligheidsdoeleinden).

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

 

GOOGLE ANALYTICS

IJsfestijn Steenbergen gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP-adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

WORDFENCE SECURITY

Voor de optimalisatie en beveiliging van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Wordfence Security. Deze plaatst (een) functionele cookie(s) die nodig is om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die vanaf hetzelfde internetadres de website bezoeken. Wordfence-cookies voorkomen fraude en verbeteren de beveiliging van de website. Er is met Wordfence (Defiant, Inc.) een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Contactinformatie

Adres

IJsfestijn Steenbergen.
Westdam.
4651 BE Steenbergen.

Administratie@ijsfestijn-steenbergen.nl